ក្រុមហ៊ុន
VTS Logistics
អាជីវកម្ម
Logistics
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Street 2004
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Rank: 800$ - 1000$
- Working time: 8am - 5pm
- Working days: Mondays - Saturday
- Holidays labor law
- Provide one-time Lunch
- Other Benefits
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Logistics
Apply to this position

ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

- Account Assistant manager

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Reconciliation AR/ AP
 • Maintain the business relationship with existing customers 
 • Sustaining business with the key account customers
 • Liaise with strategic partners to ensure successful partnership
 • Protect the company's value by keeping information confidential

 

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • Direct Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Job Requirements
- Bachelor’s or Master’s degree in Accounting, Finance, or related field.
- Proficiency in Microsoft Advance Excel and QuickBooks
- At least 2 years Working experience
- Strong management, leadership and communication skills.
- Good in Chine​se English speaking

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

- Good Chinese English can Speak and Write.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting, Finance, or related field
 • Proficiency in Microsoft Advance Excel and  QuickBooks
 • At least 2 years Working experience
 • Strong management, leadership and communication skills
 • Good in Chine​se English speaking 

 

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 14 April 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22