ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
AS-8431-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

អនុប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: Currently, we are looking for an Account Supervisor.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

- Review of monthly and yearly financial report in accordance with CIFRS

- Prepare Financial statements/package completion for the Group

- Fixed assets control

   . Review and/or conduct physical fixed assets count on a regularly (monthly/quarter/yearly) basis and/or surprise count based on requirement from Management

   . Review and/or reconcile actual physical fixed assets count to fixed asset register/listing

   . Review and/or update fixed assets register/listing and reconcile the balance (cost, accumulated depreciation, NBV and depreciation expense) to the accounting system

   . Control and corporate with finance team to ensure a proper check and control over fixed assets transferred from one location to another location

   . System coordination between end users and system vendors for problem solving

- Inventory control

   . Review and /or conduct physical inventory (cars) count on monthly basis and/or surprise count at HNO, SSY, CCO Showroom, and BAV Factory

   . Review and/or reconcile actual physical inventory (cars) count with the inventory listing/system

   . Review and/or reconcile daily inventory listing/system with delivery receipt from service team Prepare month-end closing inventory cost and cost of goods sold calculation

   . Collect and check inventory cost and cost of goods sold (assembly cost, import tax, custom commission, etc.) to supporting documents

   . Collect and check overhead cost information (travel, insurance, taxes, communication, transportation, etc.) to supporting documents

   . Review and set up policies and procedures related to Accounting treatment

- Advisory of accounting treatments/standards Review and finalize COA Accounting internal control checks

- Others assigned by the Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

5 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor degree in Accounting, Finance, Economic or other relevant fields
  • At least 2 years of experience in similar fields; especially, from big 4 auditing firms is advantage
  • Proven knowledge of bookkeeping and accounting principles, practices and standards
  • Advanced accounting software in QuickBooks and computer literacy in MS. Office, Internet and Email etc
  • Be a problem solver, able to work under pressure with high responsibility
  • Good in English both verbal and written communication; and
  • Be flexible, accountable, challenging and work hard
  • Be able to travel to site visit when needed

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 14 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22