ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP007
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Accountant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Accountant.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Support business and operates in accounting and finance relating matters
 • Prepare and maintain full set of accounts
 • Provides overall financial management and advice to ensure smooth project implementation
 • Prepare and review monthly and yearly management reports, financial reports, forecast and annual budget in a timely manner
 • Work closely with other branches in other countries finance team on financial reporting and treasury matters
 • Ensure accounting activities comply with relevant legal, professional and ethical standards
 • Liaise with professional parties, including auditors and tax advisor
 • Perform other duties assigned by line manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Minimum 1 year of relevant working experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good in English and Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Degree Holder in Accounting or Finance or related discipline
 • Minimum 1 year of relevant working experience
 • Good with accounting Tools like QuickBooks, MYOB, etc
 • Good in English and Chinese
 • Strong communication and presentation skills
 • Good in analytical skills and computer literacy
 • Must have strong financial knowledge
 • Degree Holder in Accounting or Finance or related discipline
 • Minimum 1 year of relevant working experience
 • Good with accounting Tools like QuickBooks, MYOB, etc

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22