ក្រុមហ៊ុន
Phnom Penh HR
អាស័យដ្ឋាន
#9, St. 242, Sangkat Chatomuk, Khan Dunh Penh , Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Battambang
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300
លេខកូដការងារ
35036
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Construction
Apply to this position

គណនេយ្យករ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Phnom Penh HR: Currently, we are looking for an Accountant

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Ensure all accounting transaction records are maintain in compliance with accepted policies and procedure
 • Review and process expense reports
 • Ensure all invoice are correct and consistent.
 • Follow up on all account receivable & payable
 • Manage payment to suppliers
 • Manage receipt from customers
 • Deposit and withdraw cash from bank, write checks, handle company petty cash
 • Prepare weekly, monthly and quarterly report on receivable & payable accounts
 • Preparing documents for tax declaration is plus
 • Prepare budget plant and monitor cash flow.
 • Account / Bank reconciliations
 • Ensure accurate and timely/monthly/yearly financial reports
 • Maintain all accounting documents
 • Other assigned tasks by Manager

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • At least 1 year’s working experience as accountant
 • Bachelor degree in accounting or related field
 • Able to work independently or in a team
 • Able to use basic computer skills (MS Office, Internet and Email)
 • Knowledge of QuickBooks is plus
 • Able to work under pressure, flexible and honest
 • Knowledge of English language
 • Hard-working, self-motivated, smart and fast learner
 • Friendly and good communication

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 17 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22