ក្រុមហ៊ុន
SOPHIYA Travel & Tours
អាស័យដ្ឋាន
#216B, St. 63, Boeung Keng Kang1, Chamkar Morn, Phnom Penh, Cambodia – PO Box. 871.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
AA-7059-0419
អាជីវកម្ម
Tourism
Apply to this position

Accounting Assistant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOPHIYA Travel & Tours is looking for an Accounting Assistant.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor degree in Accounting or relevance
  • At least 1year experience in tourism industry or relevance field
  • Knowledge of computer application Microsoft office suite
  • Knowledge of Quickbook Accounting System
  • Good command in English language; Chinese language is preferable
  • Able to work under pressure and team work
  • Excellent interpersonal, communication & Organizational skills

Remarks: Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 18 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22