ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP006
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Accounting Manager (Chinese Speaking)

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Accounting Manager (Chinese Speaking).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Collating, preparing and interpreting reports, budgets, accounts, commentaries and financial statements
 • Undertaking strategic analysis and assisting with strategic planning
 • Producing long-term business plans
 • Undertaking research into pricing, competitors and factors affecting performance
 • Controlling income, cash flow and expenditure
 • Managing budgets
 • Developing and managing financial systems/models
 • Carrying out business modelling and risk assessments
 • Liaising with managerial staff and other colleagues

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Minimum 5 years related working experience with at least 2 years in a managerial position.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Proficient in English both written and spoken

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Candidate must possess at least a Bachelor& Degree in Finance/Accounting
 • Professional qualification from a recognized Accountancy body
 • Minimum 5 years related working experience with at least 2 years in a managerial position
 • Preferable with Financial management and group consolidation experience
 • Independently with strong communication skill
 • Able to work in fast-paced environment and meet tight deadlines
 • Computer literate and familiar with Microsoft Office
 • Proficient in English both written and spoken

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22