ក្រុមហ៊ុន
ALDO Phnom Penh
អាជីវកម្ម
Beauty & Fashion
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Street 208, Boeng Reang, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500 - $800
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Salary (Negotiation)
- Phone Allowances
- Many Other annual incentive programs
លេខកូដការងារ
AO-8114-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
Administrative & Clerical
អាជីវកម្ម
Jewellery
Beauty & Fashion
Retail
Apply to this position

មន្រ្តីគណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Nha Thai JSC (Nha Thai Vietnam) provides a dynamic and challenging work environment with tremendous opportunities for professional as well as personal growth in Vietnam. Nha Thai Vietnam which was established in 2008 and today has grown into one of the largest consumer lifestyle and footwear (ALDO Shoes & Accessories) in Vietnam. The Company’s vision is to become Vietnam’s number 1 aspirational premium footwear retailer. Over the past decade, Nha Thai Vietnam has been instrumental in shaping the country’s modern retail and branding environment. Nha Thai Vietnam are currently expanding our new business in Cambodia named Maison Thai Trading Company Limited. We are looking for candidates who wish to contribute to the success of the company, are responsible, enjoy a dynamic work environment and who share our passion for fashion.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Ensure revenue is properly reconciled on a daily basis and cash is deposited to bank account in a timely manner
 • Prepare bank reconciliation and cash report
 • Prepare invoices, receipts, tax invoices for clients in compliance with current laws & regulations
 • Manage payables; prepare payments, cheques, bank transfers, other accounting documents
 • Keep informed about local taxation laws work to ensure tax compliance program
 • Develop effective and professional relationships with all key staffs to ensure financial management approaching compliant with legal firm requirements
 • Ensure all accounting processes and internal controls are properly complied with
 • Prepare monthly payment for all staffs and perform other duties assigned by Finance Manager and the management team
 • Prepare and file tax report to be compliant with Cambodian taxation laws (Optional)
 • Booking accounting entries into system (Optional)

ចំនួនក្រុមការងារ

10

ការធ្វើការរាយការណ៏

Finance Manager

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English
Vietnamese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • At least 2 year of experience in accounting role, knowledge of tax law is highly preferred
 • Good at Microsoft Excel and interested in learning about accounting software
 • Good command of written and spoken Khmer and English, Vietnamese is a plus
 • Attentive to details, disciplined, able to organize files records with accuracy, highly reliable, and positive attitude
 • Able to work with occasional overtime, complete tasks by deadline, and work independently
 • Honest, hardworking, responsibility, self-organized pro-active, Patient, Flexible, and a good team player

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 29 July 2025


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22