ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
លេខកូដការងារ
AS-8302-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

បុគ្គលិកគណនេយ្យ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: Currenty, we are looking for Accounting Staff.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

• Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.
• Documents financial transactions by entering account information.
• Recommends financial actions by analyzing accounting options.
• Summarizes current financial status by collecting information; preparing balance sheet, profit and loss statement, and other reports.
• Maintains accounting controls by preparing and recommending policies and procedures.
• Guides accounting clerical staff by coordinating activities and answering questions.
• Reconciles financial discrepancies by collecting and analyzing account information.
• Secures financial information by completing data base backups.
• Maintains financial security by following internal controls.
• Prepares payments by verifying documentation, and requesting disbursements.
• Other task assigned by Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least 2 years experiences in Accounting

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Able to speak English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22