ក្រុមហ៊ុន
LHN Group Pte Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Street Duong Ngeap III, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
AE-8346-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Accounts Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

LHN Group: Currently, we are looking for an Accounts Executive.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Handles Accounts Receivable
 • Handles Accounts Payable
 • Handles GST filling
 • Assists in the preparation of monthly financial statements for reporting
 • Performs other Accounts ad-hoc assignments as assigned by your superior

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum 2 years experience in similar capacity
 • Full set of accounting preferred
 • Proficient in Microsoft Office applications
 • Possess initiative, willingness to learn
 • Independent and meticulous
 • Team player with good communication and supervisory skills

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 30 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22