ក្រុមហ៊ុន
vidEBee
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
# 206 Eo, Preah Norodom Blvd, Tonle Bassac, Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Depending on experience
លេខកូដការងារ
vid1425
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
អាជីវកម្ម
Communication
Apply to this position

Animator

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

vidEBee: Currently, we are looking for a 2D and 3D Animator.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Create and develop industry leading gameplay animations and animations that support the narrative of the game
 • Support motion capture processes from rehearsals to final performance
 • Have a proactive working relationship with the Animation Director and Animation Lead to ensure assets and direction are consistent and hits the expected quality goals
 • Work closely with the Animation Team to ensure animation quality is consistent throughout the project long iterative processes
 • Work with the Animation team and others to ensure pipelines and tools developed are to the needs of the whole department
 • Showcase experience, quality and strong decision making skills for what makes excellent gaming assets

ចំនួនក្រុមការងារ

3

ការធ្វើការរាយការណ៏

 • You will report into our Khmer local Head and they will support you on a day to day basis. We will provide animation projects from the UK, USA and Singapore

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2-3 Years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • You will have 3-4 years experience in animation and have access to the tools you require to make quality computer animations.
 • You will lead the projects and make sure they are completed on time and within budget
 • Bachelor's Degree
 • Experienced (Non-manager)
 • Some English would be great
 • Excellent understanding of classic animation principles demonstrated in a demo reel
 • Excellent quality level for producing high quality animation assets
 • Strong Keyframe Animation skills
 • Experienced knowledge and understanding of producing in-game animation assets
 • Strong self-management skills and to be able to bring animation assets in on desired timeframes, at the expected quality levels
 • Visual story telling skills, beneficial
 • Able to work exceptional well within a team: willingness to give and receive feedback, and the ability to embrace change; ability to collaborate productively with others
 • Excellent knowledge of 3DS max and/or Maya
 • Experienced knowledge of the Unreal Engine or similar game engine
 • Experienced knowledge of Motion Builder
 • A strong understanding of the Motion Capture process
 • Knowledge of editing software (Premiere/After Effects)

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22