ក្រុមហ៊ុន
dermalux
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000 - $2000
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
basic salary plus comission on net sales
លេខកូដការងារ
AS-8214-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Healthcare
Apply to this position

Area Sales Director Aesthetics Cambodia

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Area Sales Director Aesthetics Cambodia

Dermalux Pte Ltd
www.dermalux.com.sg

The Area Sales Director has primary responsibilities for prospecting, planning, organizing, and implementing all prospecting activities related to the sale and distribution of the company’s entire product portfolio in the given territory. The Area Sales Director has high accountability for achieving the territory sales quotas and objectives.

This is a capital sales position responsible for growing the assigned territory by generating and participating in prospecting activities related to the commercial sale of the company’s aesthetic products to physicians, health care professionals, clinics, spas and etc.

Why join Dermalux?

Dermalux markets a portfolio of top, leading European brands and best-in-class products for Hyaluronic Acid Fillers, PDO threads for lifting, mesotherapy cocktails for hair and skin, cosmeceuticals, creams and many more.

Dermalux is a company with subsidiaries in Singapore, Vietnam, Cambodia, Philippines and Malaysia that will inspire you to aim high with your ambition, where you can build bridges globally, power ideas that drive change, act fast and drive results for customers and patients.

Power your future and join our bold team!

---

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Achieve assigned daily prospecting goals in the assigned territory. Responsible for performing effective territory penetration, coverage and account identification to generate leads for the Area Sales Manager
 • Evaluating, hiring, leading and developing Area Sales Manager
 • Support, help promote and facilitate the execution of local and regional workshops as well as tradeshows within the territory and area
 • Pre-plan daily prospecting activities and maintain efficient time management skills to ensure maximum territory coverage
 • Perform lead generation activities, such as cold calling, market research and etc. Coordinate these activities with the Area Sales Manager and inside sales team
 • Maintain updated knowledge of the industry and competitive products
 • Maintain compliance with all applicable quality and regulatory guidelines as an integral part of business operations
 • Demonstrate a strong work ethic and represent the company with high integrity, ethics, honesty, loyalty, and professionalism
 • Manage day to day sales administration activities in a detailed and timely manner

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Executive (Department Head, VP,...)

កំរិតនៃភាសា

english

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum 5 years of experience and track record in a sales position selling medical aesthetic products directly to physician offices
 • Marketing and/or consulting experience preferred
 • Knowledge of the KOLs and key accounts in the industry preferred
 • Strong understanding of customer and market dynamics as well as broader economic environment
 • Understanding of client flow and processes at clinics and spas
 • Ability to speak effectively over the telephone and face to face with employees, customers, and/or vendors
 • Ability to effectively make written or oral presentations and respond to common inquiries or complaints from customers, regulatory agencies, or members of the business community
 • Ability to read, analise and interpret common scientific and technical journals

Contact

Freddy Wagner

Business Development

Dermalux Pte Ltd
1 Raffles Place, Tower 2
#19-61 
Singapore 048616

Tel:  +65 6808 5897
Fax: +65 6329 9699 

Mobile:  +43 676 5686989
Email: freddy@dermalux.com.sg
Website: www.dermalux.com.sg

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22