ក្រុមហ៊ុន
The Body Shop
អាជីវកម្ម
Retail
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
CASA by Meridian, Orient Tower 2nd Floor, Unit A01 - 01 No. 1, Harvard Street Phnom Penh, 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250-$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Attractive commission
លេខកូដការងារ
ASM-8841-0820
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

Assistant Store Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The Body Shop: Currently, we are looing for a Assistant Store Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Responsibility for in-store operations, drive sales to achieve sales target and monthly/yearly growth.
 • In charge of stocks at store, conduct stock-take monthly.
 • Report issues at store to the manager.
 • To ensure that the handling of customer complaints are practised effectively and efficiently.
 • To ensure that all promotions and PR materials are put in place effectively and efficiently so as to maximize sales.
 • To ensure that all new staff are fully inducted into the company.
 • To effectively manage the staff roster to maximize manpower resources.
 • To ensure that all staff are fully aware of the company’s rules, regulations, policies and procedures.
 • To ensure that all personal and payroll details are updated and maintained at all times for staff .

ចំនួនក្រុមការងារ

5-10

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2+ experiences in sales in Retail Store

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • General management ability and experience.
 • Entrepreneurial-minded and ability to drive team to hit store target.
 • Passion for cosmetics and toiletries industry.
 • Sales ability and possesses strong motivation in staff support.
 • Open-minded & passionate about work.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22