ក្រុមហ៊ុន
The EFI - École Française Internationale
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Competitive
អាជីវកម្ម
Education
Apply to this position

Assistant.e du Principal

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

The EFI: Currently, we are looking for an Assistant to Principle.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Tâches administratives et organisation de l’emploi du temps du Principal.
 • Rédaction, mise en forme et édition de rapports, de documents et de présentations.
 • Prise en charge de certains dossiers : commandes annuelles, achats de fournitures, suivi des projets confiés par le Principal.
 • Coordination des achats annuels et logistique des achats hebdomadaires pour l’administration et les enseignants.
 • Accueil et orientation des parents, liaison avec les équipes pédagogiques et le service communication, support à la communication interne et externe.
 • Liaison avec les opérations du campus (maintenance, sécurité, nettoyage etc.).
 • Organisation de la reprographie et des outils de préparation des enseignants.
 • Traductions de documents administratifs.
 • Support à l’organisation des voyages ou sorties scolaires.
 • Gestion des matériels confiés aux personnels (ordinateurs, tablettes, etc.), liaison avec la maintenance et le support technique.
 • Support général au bon fonctionnement quotidien de l’école : accueil et sortie des élèves, surveillances ponctuelles en cas d’absence de personnel, logistique du campus en liaison avec CIS, etc.

ចំនួនក្រុមការងារ

40-70

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Une parfaite maîtrise du khmer et du français parlés et écrits ainsi qu’un bon niveau parlé et écrit de l’anglais. Un test de langue fera partie du processus de sélection des candidat.es.
 • Un sens relationnel et une très bonne organisation personnelle.
 • Une habitude de travailler avec les outils Google (Drive, Mail, Meet, etc) et les outils habituels de bureautique, ainsi qu’une facilité à se familiariser avec des outils plus spécialisés.
 • 3 à 5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire, si possible dans un environnement proche de l’éducation
 • Pour postuler, écrire à employment@efi.Asia

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 02 August 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22