ក្រុមហ៊ុន
SISKH
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Factory Phnom Penh #1159, Building B, 3 rd Floor, National Road 2, Sangkat Chak Angre Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$350-$500
លេខកូដការងារ
APM-7876-1119
ប្រភេទនៃការងារ
Project & Program Management
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Associate Project Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SISKH: currently, we are looking for a candidate in the position Associate Project Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 • Assist in the definition of project scope and objectives, involving all relevant stakeholders and ensuring technical feasibility
 • Develop comprehensive project plans and documents to be shared with clients as well as other staff members
 • Delegate project tasks based on developers’ individual strengths, skill sets and experience levels
 • Track project performance, specifically to analyze the successful completion of short and long-term goals
 • Manage changes to the project scope, project schedule and project costs using appropriate verification techniques
 • Meet with clients to take detailed ordering briefs and clarify specific requirements of each project
 • Use and continually develop leadership skills
 • Perform other related duties as assigned

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Familiar with some project management skills
 • Good client-facing and internal communication skills
 • Good English written and verbal communication skills
 • Solid organizational skills including attention to detail
 • Problem-solving aptitude
 • Good presentation skills
 • Fresh graduate (some experiences would be preferred)

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22