ក្រុមហ៊ុន
Samloem Laguna Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Kampong Som
ចំនួនប្រាក់ខែ
$150-$250
លេខកូដការងារ
BW-4988-0817
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Barman / Waitress

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Samloem Laguna Resort is looking for Barman / waitress.

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

No experience required

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃភាសា

English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

Most important:

  • Fluent in spoken English
  • Outgoing personality

We will train: POS system, making cocktails, other necessary tasks

Food and accommodations provided on the island. Salary negotiable based on skills.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 30 September 2022


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22