ក្រុមហ៊ុន
SOVANNAPHUMI Restaurant & Lounge
អាជីវកម្ម
Food & Beverages
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
#327, Street 1015, Sen Sok, 12101
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
B-8305-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Food & Beverages
Apply to this position

Bartender

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SOVANNAPHUMI RESTAURANT & LOUNGE: We are looking for an enthusiastic bartender to provide an excellent guest drinking experience. Good bartenders will be able to create classic and innovative drinks exceeding customers’ needs and expectations.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Welcoming customers, reading and listening to people to determine beverage preferences, making recommendations, and taking drink orders.
 • Planning drink menus and informing customers about new beverages and specials.
 • Selecting and mixing ingredients, garnishing glasses, and serving beverages to customers.
 • Taking inventory and ordering supplies to ensure bar and tables are well-stocked.
 • Maintaining a clean work and dining area by removing trash, cleaning tables, and washing glasses, utensils, and equipment.
 • Developing new cocktail recipes.

ចំនួនក្រុមការងារ

25-30

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1+ year experience as a bartender

កំរិតនៃការអប់រំ

Some High School Coursework

កំរិតនៃភាសា

Khmer, English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Availability to work nights, weekends, and holidays.
 • Positive, engaging personality and professional appearance.
 • Exceptional interpersonal and communication skills.
 • Strong task and time management abilities.
 • Eye for detail and understanding of drink mixing tools and techniques.
 • Ability to stand, walk, bend, etc for extended periods, and lift up to 25 lbs.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22