ក្រុមហ៊ុន
Baitong Hotel and Resort
អាជីវកម្ម
Hospitality
អាស័យដ្ឋាន
#10, St.282, BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
លេខកូដការងារ
B-7922-1119
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

អ្នកក្រឡុកស្រា

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Baitong Hotel and Resort: currently, we are looking for a candidate in the position Bartenders.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Provide high-quality beverages according to standard recipes
 • Positive and helpful guest interaction
 • Take orders from guests at the bar counter
 • Maintain a clean and professional bar area
 • Work efficiently as part of a high-energy team

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Some bartending experience or motivation to learn quickly
 • Speak, read, and write in Khmer and English
 • Honest, responsible, reliable
 • Motivated and hard working
 • Attention to detail
 • Maintain quality hygiene standards
 • Stock management
 • Ability to multitask

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22