ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Siem Reap
លេខកូដការងារ
BM-8298-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Business & Strategic Management
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

ប្រធានគ្រប់គ្រងសាខា

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: currently, we are looking for a candidate in the position Branch Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, human resources, administration and sales
 • Assess local market conditions and identify current and prospective sales opportunities
 • Develop forecasts, financial objectives and business plans
 • Meet goals and metrics
 • Manage budget and allocate funds appropriately
 • Bring out the best of branch’s personnel by providing training, coaching, development and motivation
 • Locate areas of improvement and propose corrective actions that meet challenges and leverage growth opportunities
 • Share knowledge with other branches and headquarters on effective practices, competitive intelligence, business opportunities and needs
 • Address customer and employee satisfaction issues promptly
 • Adhere to high ethical standards, and comply with all regulations/applicable laws
 • Network to improve the presence and reputation of the branch and company
 • Stay abreast of competing markets and provide reports on market movement and penetration

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least 5 years of experience in branch management

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Can speak English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22