ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive salary
លេខកូដការងារ
JP011
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Business Development Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Business Development Executive.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • You will help develop GBCI’s growth strategy, execution and optimization of all business development initiatives in Cambodia through strong analytical skills and properly managed timelines with the focus of maximizing speed and effectiveness of utilization for users
 • Manage the commercial relationships with corporations and partners
 • Participate in idealization and execution of strategic partnerships that result in providing Secret with exponential growth in user/merchant acquisition
 • Source strategic partners across geographies and develop strategic partnerships which contribute to Secret’s user acquisition targets
 • Develop long-term strategic relations that would benefit Secret’s innovation, content, brand positioning in Cambodia
 • You will maintain relationships with partners and trade organizations, as well as other potential strategic partners

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good command of spoken and written English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experience working with International companies is a bonus (optional)
 • You have relevant experience from working in a high-growth company (optional)
 • Strong relationship building skills with an ability to forge strong connections at all levels of an organization. 
 • Good communication, facilitation and interpersonal skill such as strong negotiation.
 • Good command of spoken and written English
 • Strong computer skills (Microsoft office)
 • High motivation and ability to work without supervision
 • Results-driven and understand the importance of reporting on performance

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22