ក្រុមហ៊ុន
Saint Blanquat & A. Co., Ltd
អាជីវកម្ម
Entertainment
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
Phum 03 ,Sangkat 02 ,khan Mettapheap ,Sihqanouk Ville.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1,000 - $1,500
លេខកូដការងារ
KKSCLABDM1807
ប្រភេទនៃការងារ
Sales, Retail & Business Development
អាជីវកម្ម
NGO & Social Entreprise
Apply to this position

Business Development Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Our client is one of Non-governmental organization in Cambodia which envisions the arts and cultural expression as essential to a thriving future for Cambodia. They are looking for a Business Development Manager who will be a role model for creative and heartfelt Cambodian cultural experiences, leading the development of a dynamic and responsible performing arts industry in Cambodia. She/he will be based in Phnom Penh.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

Sales and marketing

 • Lead the implementation of sales and marketing strategies to deliver the 5-year business plan of program
 • Introduce new marketing strategies to grow our audience base, e.g. online marketing, and targeting new market segments
 • Develop the annual plan and budget for marketing and promotion of program’s cultural experiences
 • Ensure sales staff are well equipped with materials and training
 • Coordinate content development and production of marketing collateral, promotional materials and sales tools in collaboration with the Organization Communications Team

Pricing and profitability

 • Work closely with the Program Manager to make sure the business model remains profitable and artists are fairly paid for their work
 • Work with program manager to develop pricing strategies for program products/services
 • Develop sales targets, forecasts and budgets for the overall program program
 • Customer service and content development
 • Coordinate relevant teams to ensure that guests get the best quality experience right through from booking online, to attending a show or a workshop and then receiving an appropriate follow up after their experience
 • Be the main link with clients on major projects (e.g. a unique or high profile performance booking) to understand their needs and vision, and then work with the production team to recruit the right artists and creative team to deliver the vision
 • Give input to the Head of Creative Programs & Program Manager on concepts for new experiences that will be part of program’s ongoing business e.g. for a regular cultural performance in Siem Reap, or new interactive dance workshop format for local students
 • Conduct market research to discover the viability of new and existing formats of performance, workshops and tours

General

 • Attend regular organization weekly meeting and program team meetings
 • Work closely with program, other organization team and extending good relationship with artists.

ការធ្វើការរាយការណ៏

To Program Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • A minimum of 3 years of experience in successful business development
 • Good knowledge of the tourism/hospitality industry is required
 • Experience in arts, culture or a creative service is preferred
 • Understanding of product/service development processes and organization
 • (products and services in tourism/hospitality/creative industry)
 • Capability to promote teamwork and collaboration among different teams
 • Ability to measure performance by KPIs is highly appreciated
 • Strong leadership and ownership of own responsibilities is needed
 • Fluent English is required (fluent speaking and excellent writing)
 • Fluency in Khmer is preferred.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22