ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300-$500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Working hours: 8:30 am – 6:00pm (Mon-Sat), Break hour (12:00pm – 01:30pm)
Holidays: 22days/ Year
Yearly Increasement, NSSF, Annual Party, Annual Trip, KPI reward
Salary range: $300-$500
Other benefits: $30-$50 + %15 of performance
លេខកូដការងារ
001
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
Apply to this position

ជាងថត

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: Currebtly, we are looking for a Camara Man.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Responsible for news photography
  • Responsible for editing pictures and pages by using relevant software
  • Keep and maintain photographic equipment
  • Can do both videography and photograph

ការធ្វើការរាយការណ៏

Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Student (Undergraduate & Graduate)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor degree in photography​ or other related faculty
  • Obtained work experiences in TV/Newspaper will be priority
  • Familiar with photography procedures with excellent camera technology and artistic aesthetic ability
  • Proficient in the use of picture language, composition, lighting, sound, etc. have a keen sense and judgment
  • Good communication skill and team work spirit
  • Cambodian

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 31 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22