ក្រុមហ៊ុន
Daehan Group
អាជីវកម្ម
Automotive
អាស័យដ្ឋាន
Head Office: at Koh Pich
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
CM-8429-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Automotive
Apply to this position

ជាងជួសជុលឡាន

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Daehan Group: Currently, we are looking for a Car Mobile Service Technician.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Clean workshop
 • Driving Mobile service car
 • Direct contact with customer
 • Check materials need when travel
 • Inspection vehicle at customer location
 • Repair vehicle and service oil at filed
 • Estimate part on actual repair
 • Complete job card, Service Card, Inspection Card, and Check sheet
 • Hand over job from S.A or Supervisor
 • Survey price of the part in local market
 • Support Sale & Marketing on emergency case
 • Go to buy spare part
 • Other Task assign by Service manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2 years

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experience in car repair at least 2 years or more is needed
 • Must have Driving license
 • Able to go to province
 • Willing to join team work and pro-active
 • Able to calculate customer payment directly
 • Finished degree related to Engineering is need
 • Able to speak English and write
 • Able to use Service manual and equipment
 • Honest to protect company properties such as tools, Car, laptop ...etc
 • Able to explain customer about repair need
 • Flexible at work
 • Able to work under pressure
 • Able to work at province, field, or customer need

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 14 April 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22