ក្រុមហ៊ុន
Bagatelle
អាស័យដ្ឋាន
6b street 302, BKK1, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$300-$400
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Healthcare, meals
លេខកូដការងារ
C-7450-0819
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
អាជីវកម្ម
Food & Beverages
Hospitality
Apply to this position

ចុងភៅ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bagatelle: currently, we are looking for a candidate in the position Chef. The Chef will in charge of preparing the different dishes in the menu, ensuring the quality of the products, maintaining clean and organized kitchen, ensuring that dishes go out on time.

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Two years experience

កំរិតនៃការអប់រំ

Some College Coursework Completed

កំរិតនៃភាសា

English is a must

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22