ក្រុមហ៊ុន
boncafe
អាស័យដ្ឋាន
Boncafé (Cambodia) Ltd
306A, Monivong Boulevard,
Sangkat Chak Tomuk, Khan Daun Penh,
Phnom Penh,
12207 Kingdom of Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1000-$1500
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- phone allowance
- transport allowance
- 13 month bonus
- annual leave
លេខកូដការងារ
CA-8362-0220
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Wholesale Trade and Import-Export
Food & Beverages
Apply to this position

Chieft Accountant

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Bon Cafe: Currently, we are looking for a Chief Accountant.

ចំនួនក្រុមការងារ

4

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

- experience in handling full set of account (AP, AR, GL)
- experience in ACCPAC accounting system
- minimum 5 years experience in doing accounting.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 03 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22