ក្រុមហ៊ុន
Individual
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Freelance
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$1500-$2000
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Salary from US$1500 to US$2000
លេខកូដការងារ
CfWRDLEP-MoWRAM-PIU-IE-4/5
ប្រភេទនៃការងារ
Engineering
អាជីវកម្ម
Government & Intergovernmental Organisation
Apply to this position

វិស្វករសំណង់

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

វិស្វករ សំណង់ 2 នាក់

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Providing to IAs, including the PIU (MoWRAM) and PDs/ PPIUs support, advice, guidance and all documents necessary for the successful Component 2 project implementation;
 • Supporting the  preparation  of  recommendation  for  the  approval  of  proposed  Sub- Projects Lists under the Project  Component  2;  reviewing  comments  and  reports submitted from PDs/ PPIUs and the PIU (MoWRAM);
 • Supporting respective aspects of preparation and update of the Project Operations Plan; Financial and Procurement Plans; conducting coordination, problems-solving, monitoring and control of the Component 2 project implementation and progress in contracted Sub-Projects’ works in accordance with the Project plans;
 • In close cooperation with the PIU (MoWRAM) and PDs/ PPIUs coordinating the conduct of field visits, site inspections and spot-checks at the Sub-Projects and Civil Works contracted in targeted provinces, as necessary in order to supervise and induce the Project Component 2 implementation process;
 • Coordinating activities in supervision and verification of certifying completion of part or all of the contracted Sub-Projects’ works under the Project Component 2; as well as in assistance with the Work Contracts and the Variation Orders reviews and timely preparation of recommendations and decisions required to avoid delays in the approval process;
 • Supporting respective aspects in the review and recommendation of approval of the cash payment release from PCMU Project Account due following the requests submitted from PDs/ PPIUs through the PIU (MoWRAM), as appropriate;
 • Coordinating investigation of irregularities, variations/ changes, delay and Force Majeure cases reported in contracted Sub-Projects’ works under the Project Component 2;
 • Coordinating and supporting preparation of designs, cost estimates, bills of quantities and contracting documents for the procurement of Sub-Projects’ irrigation structure identified for implementation under the Project Component 2.
 • Supporting respective aspects in the review and recommendation of approval of the Requests for Payments, Invoices and Interim Payment Certificates (IPC) due under the Contract Agreements submitted from PDs/ PPIUs and the PIU (MoWRAM);
 • Supporting respective aspects in the preparation and issuance of the Consolidated Project Progress Reports; the Project Completion and Outcome Evaluation Report; and providing other necessary reports to as defined subsequently;
 • Maintaining records, correspondence, and diaries; and provide the Client/ Employer with complete records and reports within the area of responsibility;
 • Assisting the EA and the IAs with the updating as necessary and implementing use of its manuals and guidelines for project planning, implementation and procurement and ensuring these are all in line with RGC guidelines on these subjects;
 • Providing on the job training to the staff members of PIU (MoWRAM) and PDs/ PPIUs in irrigation works for small irrigation system construction and rehabilitation, along with other aspects of professional engineering skills;

ចំនួនក្រុមការងារ

30

ការធ្វើការរាយការណ៏

Report to MoWRAM

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

Qualified civil engineer having a minimum of Bachelor’s Degree in civil engineering or its equivalent
and at least 5 (five) years of professional experience.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Qualified civil engineer having a minimum of Bachelor’s Degree in civil engineering or its equivalent and at least 5 (five) years of professional experience.
 • The Consultant is required to have at least 2 (two) years of public sector project experience in the design; managing construction and supervision of small and medium scale irrigation system and rehabilitation with similar responsibilities, as mentioned below.
 • Working experience with the Government Implementing Agencies/ Ministries in a professional support capacity and with rural communities, will be an advantage.

 

The position will be based at the PIU/MoWRAM office in Phnom Penh with periodic field supervision visits to the Sub-Projects implemented in targeted provinces under the Project Component 2. The input will be for 12 months over 14 months, intermittently.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 24 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22