ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
CM-8207-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Legal
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Compliance Manager

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC: currently, we are looking for a candidate in the position Compliance Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Support Regional head of compliance with tender preparation and submissions to different regulatory bodies (Thailand, Philippines, Singapore)
 • Clients and Supplier risk assessment
 • Client and vendor contract drafting, amendment and review
 • Review of all internal legal templates
 • Develop and implement a streamlined and systems driven process flow for Compliance/Legal
 • Monitor regulatory changes and adjust internal processes to accommodate and ensure compliance
 • Interprets complex license and agreements
 • Responsible for handling escalated customer queries, including C-level customers
 • Analyses company data, and follows external news to discover customers that represent a high risk /high value likelihood of over using licenses
 • Responsible for creating standard operating procedures including updating with process improvements.
 • Responsible for monthly reporting including pipeline engagement status, next steps and potential strategies to multiple stakeholders
 • Participates in special AML reviews, projects and training efforts, as required

ការធ្វើការរាយការណ៏

Reporting to Head of Compliance

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Proficient in English, Khmer (both speaking and writing)
Chinese is a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor’s degree in business, finance, accounting, law and related field or equivalent experience
 • Strong interpersonal, organizations, communications, analytical and project management skills
 • Thorough knowledge of products, services, operations and systems and extensive dealing with laws, regulations and regulatory agencies related to assigned areas
 • Proficiency with personal computers and pertinent mainframe systems and software packages

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 18 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22