ក្រុមហ៊ុន
Mayura Hill Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Mondulkiri
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200 - $300
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Housing on resort property
- 3 meals per day
- 1 day off per week
ប្រភេទនៃការងារ
Food Service & Hospitality
Apply to this position

Cook

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mayura Hill Resort is looking for qualified candidates for the position of "Cook". He/She will be based in Mondulkiri.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • High school diploma or equivalent is advantageous.
 • Prior experience in a similar role is preferable.
 • Familiarity with cleaning detergents and laundering equipment.
 • Ability to stand for long periods.
 • Capacity to lift up to 20 pounds unaided.
 • Basic arithmetic skills.
 • Outstanding organizational and time management skills.
 • Excellent analytical and problem-solving skills.
 • Personable disposition with a knack for customer service.
 • Available to work shifts and on weekends.

ការធ្វើការរាយការណ៏

Chef

កំរិតនៃភាសា

Khmer
English would be a plus

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proven experience as cook
 • Experience in using cutting tools, cookware and bakeware
 • Knowledge of various cooking procedures and methods (grilling, baking, boiling etc.)
 • Ability to follow all sanitation procedures
 • Ability to work in a team
 • Very good communication skills
 • Excellent physical condition and stamina

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22