ក្រុមហ៊ុន
Makro Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
CDS-7967-1219
អាជីវកម្ម
Retail
Apply to this position

Credit & Delivery Supervisor

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Makro Cambodia: currently, we are looking for a candidate in the position Credit & Delivery Supervisor.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Visit potential customers for credit and delivery
 • Support for customers in credit and delivery port
 • Coordinate with store team for project
 • Maintain and build a good relationship with our existing customers
 • S/He will ensure good working relationship with internal and external customer in achievement of optimum customer satisfaction
 • Problem solving for customers satisfaction in primary level and find solution
 • Update and prepared the Report by requested
 • Perform any other duties as may be assigned

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Having sale or sale admin experience at less 1 year
 • Graduate in any bachelor degree
 • Have a good English or Thai will be advantage
 • Good at Ms.Office
 • Hard work and Flexible
 • Independence

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 01 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22