ក្រុមហ៊ុន
Teleperformance Malaysia SDN BHD
អាជីវកម្ម
Telecommunications
នយោជិក
>200
អាស័យដ្ឋាន
Lengkok Mayang Pasir 1, Bandar Bayan Baru, 11950 Bayan Lepas, Pulau Pinang
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ចំនួនប្រាក់ខែ
$800-$1000
ប្រភេទនៃការងារ
Customer Support & Client Care
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

អ្នកសម្របសម្រួលមាតិកា

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Teleperformance Malaysia SDN BHD: Currently, we are looking for a Customer Success Specialist [Khmer, Lao, Burmese].

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Provide timely support to customers through available communication channels.
 • Handle customer’s concerns positively and professionally.
 • Identify and escalate priority issues through proper channels when necessary.
 • Works with other team members in identifying better ways in providing better customer support.
 • Participate in additional training courses as required.
 • Maintains and improves quality of service by giving recommendations.
 • Keeps job knowledge up to date by attending upskill trainig to improve skills.
 • Meet all key performance indicators set by the company and client.
 • Adhere to the policies set by the company.

ចំនួនក្រុមការងារ

10

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

0-1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

Khmer, English
Any combination with Lao or Burmese will be an advantage

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Education level of Degree or above
 • Minimum command of English
 • Additional language skills for Thai, Lao and Burmese will be an advantage
 • Prior working experiences in Call Center will be a plus
 • Familiar and interested in Social Media Platforms: Facebook, Intagram, etc.
 • Possess professional customer service skills; solutions mindset, multi-tasking, passion for customers and ability to deliver great customer experience.
 • Ability to follow process and collaborate effectively to work in a team
 • Excellent skills in communication, logical reasoning and creative thinking
 • Fast learner with strong interests in public cloud products and technologies

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 07 June 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22