ក្រុមហ៊ុន
SISKH
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Factory Phnom Penh #1159, Building B, 3 rd Floor, National Road 2, Sangkat Chak Angre Leu, Khan Mean Chey, Phnom Penh.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$500–$1500
លេខកូដការងារ
DS-7194-0619
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Data Scientist

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

SISKH Co., Ltd. is an independent consulting firm specialized in the design and implementation of SAP Industry Solution for Utilities (SAP ISU) and ERP. With over 25 years of combined experience, our associates are distinguished by our functional and technical expertise, combined with our hands-on experience, thereby ensuring that our clients received the most effective and professional service. Industry best practice solutions derived from many years of international SAP IS-U project in water, gas, electricity and waste management industry will ensure that quality and time line are met. Currently, we are looking for a Data Scientist.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Identify valuable data sources and automate collection processes
 • Undertake preprocessing of structured and unstructured data
 • Analyze large amounts of information to discover trends and patterns
 • Build predictive models and machine-learning algorithms
 • Combine models through ensemble modeling
 • Present information using data visualization techniques
 • Propose solutions and strategies to business challenges
 • Collaborate with engineering and product development teams

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Proven experience as a Data Scientist or Data Analyst
 • Experience in data mining
 • Understanding of machine-learning and operations research
 • Knowledge of SQL and Python; familiarity with Scala, Java or C++ is an asset
 • Experience using business intelligence tools (e.g. Tableau) and data frameworks (e.g. Hadoop)
 • Analytical mind and business acumen
 • Strong math skills (e.g. statistics, algebra)
 • Problem-solving aptitude
 • Excellent communication and presentation skills
 • BSc/BA in Computer Science, Engineering or relevant field; graduate degree in Data Science or other quantitative field is preferred

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Sunday 30 June 2019


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22