ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
DA-8174-0120
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

Database Administrator ( Khmer / English / Chinese ). PP

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position Database Administrator ( Khmer / English / Chinese ). PP.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Install, patch, upgrade, configure, tune and maintain MySQL databases
 • Collaborate with Developer for system development
 • Build and Maintain Data warehouse
 • Work with Business Intelligence Team, Billing Team for report tuning
 • Troubleshoot critical performance bottlenecks for MySQL databases
 • Review and assess the impact of database design changes prior to their implementation
 • Collaborate with other IT teams and Vendors to resolve complex and multi-disciplinary issues
 • Ensure that databases are monitored, maintained, backed up, and available as appropriate
 • Manage database security with an adherence to security policy
 • Review stress testing results and provide recommendations to development teams
 • Automate management tasks, streamline processes, and perform standard administrative functions
 • Mentor, assist, encourage, and serve as a backup to other team members
 • Build, scale, and administer Mysql infrastructure with a focus on the performance, availability

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • IT graduate
 • 4 Years + experience as MYSQL, Oracle DBA
 • Solid knowledge in Backup and Recovery, System High Availability, Clustering
 • Understanding of MySQL’s underlying storage engines
 • Knowledge of de-facto standards and best practices in MySQL, Oracle, Postgres, SQL Server
 • Strong knowledge of ODBC/JDBC client/server communication
 • Automation experience with ‘Shell/Python/Ruby/Perl’ and ‘SQL’ scripting
 • Analytical skills necessary to perform troubleshooting of errors and performance issues
 • Work experience with OLTP, OLAP, Staging, and Data warehouse configuration

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Tuesday 10 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22