ក្រុមហ៊ុន
Urbanland Asia Investment Co.,Ltd
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
អាស័យដ្ឋាន
Urban Tower | 20E0 Street 51, Boeung Keng Kang 1, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiation
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
* Private Accident Insurance
* Bonus based on performance
* Team building events
* HR Compliance i.e. NSSF registrations and workbooks
* Travel reimbursements
* Personal Safety Equipment
លេខកូដការងារ
DSCLN1117
ប្រភេទនៃការងារ
Engineering
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Defects Support Coordinator

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

URBANLAND ASIA is a real estate developer based in Cambodia with primary focus on high-rise residential buildings, office towers and hotel resorts. We are very committed to design and build buildings of highest quality and design.

URBANLAND ASIA is seeking for Defects Support Coordinator.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Ensure that defects are properly recorded and resolved in a timely manner
 • Responsible for coordinating with contract workers to address the defects identified
 • Oversee the construction, finishing or MEP work as required
 • Liase with property management team on the updating of defect work progress 
 • Coordinate with internal project management team to address large defect issues as required
 • Ability to lead and motivate team to deliver results
 • Report work progress 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

At least 2 years in construction industry with knowledge of finishing and MEP is essential

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Good in English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Effective communication skills in both Khmer and English preferred
 • Able to deal with multinational clients
 • Time and work management skills
 • Pro-active, flexible, good team spirit
 • Organized, detail oriented and motivated
 • At least 2 years in construction industry with knowledge of finishing and MEP is essential
 • Good with numbers 
 • Computer literacy
 • Experience with luxury condos preferred

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 15 July 2023


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22