ក្រុមហ៊ុន
Baitong Hotel and Resort
អាជីវកម្ម
Hospitality
អាស័យដ្ឋាន
#10, St.282, BKK 1, Chamkarmon, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
លេខកូដការងារ
DC-7918-1119
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

មេចុងភៅ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Baitong Hotel and Resort: currently, we are looking for a candidate in the position Demi Chef.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment
 • Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.)
 • Ensure great presentation by dressing dishes before they are served
 • Ensure all food and other items are stored properly
 • Monitor stock and place orders when there are shortages
 • Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen
 • Check food while cooking to stir or turn, check quality of ingredients
 • Cook food in various utensils or grillers

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • High school diploma or equivalent; Diploma from a culinary school will be an advantage
 • Knowledge of various cooking procedures and methods (grilling, baking, boiling etc.)
 • Excellent physical condition and stamina, experience at least 5 years of cook in Chinese or Thai restaurants
 • Ability to follow all sanitation procedures
 • Ability to work in a team, very good communication skills

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22