ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Working hours: 8:30 am – 6:00pm (Mon-Sat), Break hour (12:00pm – 01:30pm)
Holidays: 22days/ Year
Yearly Increasement, NSSF, Annual Party, Annual Trip, KPI reward
Salary range: 300$-$500
Other benefits: $30-$50 + %15 of performance
ប្រភេទនៃការងារ
Editorial, Communication & Writing
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទីផ្សារ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: Currebtly, we are looking for a Deputy Marketing Manager.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Management of product sales
 • Responsible for market development and management
 • Responsible for the planning of the department's monthly, quarterly and annual sales and budget
 • To study and improve the sales management methods
 • Investigation and analysis of market potential
 • To evaluate, appraise and motivate the work of subordinates
 • Responsible for the statistics and analysis of sales performance
 • Research on the rival companies, customers and environment

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Chinese, English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • College degree or above
 • More than 3 years marketing experiences, familiar with product promotion and market development
 • Familiar with the Cambodian market and media industry
 • Have experiences in market management
 • Good in Chinese and Khmer Speaking is a plus

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22