ក្រុមហ៊ុន
MiSTER 1988 .Media
អាជីវកម្ម
Media
Advertising & Public Relation
នយោជិក
<10
អាស័យដ្ឋាន
#31, St.9 (Borey Piphum thmei Phsar dey houy), Khan Sen Sok, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200-$500
លេខកូដការងារ
D-8178-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Creative & Design
អាជីវកម្ម
Media
Advertising & Public Relation
Apply to this position

អ្នកឌីហ្សាញប្រាក់ខែ 200$ -350$

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

MiSTER 1988 .Media: currently, we are looking for a candidate in the position Designer (200$ - 350$).

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Design artwork daily
  • Follow guideline and artwork brief by manager assigned
  • Respect and complete on deadline of artwork schedule

ចំនួនក្រុមការងារ

5

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

1 year

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer and English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Have potential and commitment to learn about design is perfect.
  • Knowledgeable in design software such as Adobe Photoshop / Illustrator
  • Experience working in an advertising agency and printing house is a plus
  • Good command of written and verbal Khmer and English
  • Hard-working, able to work under pressure on deadline

Working Day: Monday - Saturday
Working Time: Time: 9AM - 5:30PM
Holiday: Sunday and Public holiday

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22