ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$550
លេខកូដការងារ
D-8468-0420
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

Designer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd, Currently, we are looking for a Designer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Responsible for the design of the marketing operation activity page, including but not limited to the design of online and offline materials such as APP poster, activity promotion map and banner
  • Responsible for following up the quality and schedule of the design project and to complete the task on schedule
  • Familiar with Cambodian culture

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English
Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Proficient in PS, AI and other related graphic design software, with relevant design experience, able to complete creation independently
  • Team spirit, sense of responsibility, strong communication skills, and good understanding of design requirements
  • More than 1 year experience in graphic design. Please attach your personal works to your resume

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22