ក្រុមហ៊ុន
WN Entertainment
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
នយោជិក
50-200
អាស័យដ្ឋាន
WN ENTERTAINMENT CO., LTD.
Kbal Spean I Village,
Paoy Peat Commune,
Banteay Meanchey Province, 01407
Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Banteay Meanchey
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Over Time (OT) Paid
- Housing (excluding utilities and water)
- Bonus / Year
- 10 days of Holiday / Year
- Monthly 6 Days Off
- Uniform
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
អាជីវកម្ម
Advertising & Public Relation
Apply to this position

Digital Marketing

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Analyze digital data to draw key recommendations around website optimization

 • Conduct social media audits to ensure best practices are being used

 • Maintain digital dashboard of several different accounts

 • Coordinate with sales team to create marketing campaigns

 • Prepare message to send out to customers

 • Monitor key online marketing metrics to track success

 • Ensure that the brand message is consistent

 • Develop social media content strategies and content to reach various business objectives, inclusive of both brand-driving and sales-driving initiatives

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

2+ Years of Experience in Digital Marketing

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

- Fluency in Cambodian (speaking, reading, writing)
- Good command in English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • 2+ Years of Experience in Digital Marketing

 • Experience executing paid social media campaigns

 • Bachelor's degree in marketing or business is a plus

 • Knowledge of video and picture editing software such as Adobe

 • Must be able to manage multiple projects at the same time

 • Incredible attention to detail

 • Full understanding of all social media platforms

 • Problem-solving skills

 • Knowledge of content management systems

 • Fluency in Cambodian (speaking, reading, writing)

 • Good command in English

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 July 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22