ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$600
លេខកូដការងារ
DMO-8472-0420
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

Digital Marketing Officer

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd, Currently, we are looking for a Digital Marketing Officer.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Operation Google Ads, AppStore Search Ads, and other Digital Ads account
  • Analytics the data of digital ads account
  • Creat ads copies

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Chines
Englsih

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Fluent English communication skills
  • Good command of written and verbal Khmer and English
  • It’s better to have digital marketing experience

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22