ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
០០៣
ប្រភេទនៃការងារ
Editorial, Communication & Writing
Apply to this position

អ្នកដឹកនាំបង្កើតប្រព័ន្ធបណ្តាយផ្សព្វផ្សាយ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: Currebtly, we are looking for a Director of Media Creation.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Lead and guide the creative conception and execution of important brands, and supervise the quality of works
 • Responsible for the formulation of advertising strategies and the creative design of advertising works; be able to lead the creative team to work; good at utilizing and guiding the team to develop and create
 • Responsible for leading the team and providing professional training and guidance to the department members
 • Coordinate the working relationship between the Content Department and other departments
 • Provide department evaluation reports and development suggestion on a regular basis, and work out department cost planning according to the company's development

 

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Chinese, Language and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • College degree or above in journalism and communication, advertising, etc
 • Have 3 years or more experiences on the same position, 4A advertising company experiences is preferred
 • Have the concept of brand strategy and creative vision
 • Good expression ability and communication skill, good teamwork spirit
 • Have good professional ability and successful experience in media
 • Strong creative desire, unique creative concept, strong expression, and good team spirit
 • Cambodian

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22