ក្រុមហ៊ុន
PisethCity Investment Co., Ltd
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
អាស័យដ្ឋាន
House address: #111, Samdach Preah Monireth (217) Blvd. Trea Village, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$200-$350
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Negotiable
លេខកូដការងារ
D-8095-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Driver, Cleaner, Guard & others
អាជីវកម្ម
Real Estate & Property Management
Apply to this position

Driver

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Piseth City Investment Co., Ltd. A Community & Environment Impact for Profit Company. Focus to improve the community environment by delivering the best quality Homes & Business Premises at the right price for the right service. We are urgently looking to hire two drivers to drive for the company.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Safely transporting company staff as well as various products and materials to and from specified locations in a timely manner
 • Observing the road and traffic laws and regulations of the Socialist republic of Cambodia
 • Drive vehicle for official travel and business, or as requested by Representative
 • Keeping the company vehicle clean and properly maintained by performing regular washing, cleaning and vehicle maintenance
 • Check tires, engines, and seatbelts to ensure that they are in good working order
 • Providing accurate time records of the company vehicle’s coming and goings
 • Reporting any accidents, injuries, and vehicle damage to management
 • Alcohol must not be consumed or present whilst on duty
 • Perform other tasks assign by manager

កំរិតនៃការអប់រំ

High School or equivalent

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Have at least 1 years working experiences
 • Valid driver’s license
 • Clean driving record
 • Sound knowledge of road safety regulations
 • Working knowledge of local roads and routes
 • The ability to utilize maps, GPS systems, and car manuals
 • Effective communication in Khmer, English or Chinese is an advantage

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Wednesday 15 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22