ក្រុមហ៊ុន
CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD.
អាជីវកម្ម
Telecommunications
អាស័យដ្ឋាន
#29, Street 592, Sangkat Boeung Kok II,
Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
D-8054-1219
ប្រភេទនៃការងារ
Administrative & Clerical
អាជីវកម្ម
Telecommunications
Apply to this position

Driver, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

CAMBODIAN SINGMENG TELEMEDIA CO., LTD: currently, we are looking for a candidate in the position Driver, ( Khmer / English / Chinese ). Phnom Penh

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Safely transporting company staff as well as various products and materials to and from specified locations in a timely manner
 • Observing the road and traffic laws and regulations of the Socialist republic of Cambodia
 • Drive vehicle for official travel and business, or as requested by Representative
 • Keeping the company vehicle clean and properly maintained by performing regular washing,cleaning and vehicle maintenance
 • Check tires, engines, and seatbelts to ensure that they are in good working order
 • Providing accurate time records of the company vehicle’s coming and goings
 • Reporting any accidents, injuries, and vehicle damage to management
 • Alcohol must not be consumed or present whilst on duty
 • Perform other tasks assign by manager

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Khmer / English / Chinese

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Have at least 3 years working experiences
 • Valid driver’s license
 • Clean driving record
 • Sound knowledge of road safety regulations
 • Working knowledge of local roads and routes
 • The ability to utilize maps, GPS systems, and car manuals
 • Effective communication in Khmer, English skills and if knowledge of Chinese is an advantage

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 21 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22