ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
លេខកូដការងារ
EP-8169-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Marketing & Product
Apply to this position

Event Planner

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position Event Planner.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  1. Planning, developing and implementing effective marketing online campaigns to promote App and brand
  2. Responsible for the content writing of event and cooperating with design team to finish the artwork
  3. Conduct market research, customer surveys, and competitive analysis to improve marketing strategy

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

Fluent in English

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  1. Excellent communication and writing skills in English and Khmer
  2. Degree in Marketing or have previous experience in marketing preferred. Familiar with event planning and executing
  3. Strong execution with good learning ability

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Monday 20 January 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22