ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Working hours: 8:30 am – 6:00pm (Mon-Sat), Break hour (12:00pm – 01:30pm)
Holidays: 22days/ Year
Yearly Increasement, NSSF, Annual Party, Annual Trip, KPI reward
Salary range: 300$-$500
Other benefits: $30-$50 + %15 of performance
លេខកូដការងារ
EE-8428-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Editorial, Communication & Writing
អាជីវកម្ម
Media
Apply to this position

អ្នកប្រតិបត្តិការកាត់ត

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: Currebtly, we are looking for a Executive Editor.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

  • Responsible for writing the Khmer News articles of the company's TNAOT APP
  • Responsible for team management of the company's editor team
  • Responsible for reviewing manuscripts of the editor team and planning special news report
  • Responsible for analyzing and summarizing TNAOT APP users' reading habit and preference 
  • Collect and analyze excellent cases and data of other media platform to provide effective basis for the company's APP operation strategy.
  • Communicate with and report to senior Chinese leaders

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Chinese, English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Able to communicate in Chinese, good in Khmer
  • Have many years of experiences in writing Khmer articles and News, strong writing skills and comprehension, strong ability to write smoothly
  • Familiar with the reading preferences of Cambodian APP users, excellent communication and coordination skills, independent creative thinking and strong sense of responsibility
  • Have team management experiences

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22