ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Working hours: 8:30 am – 6:00pm (Mon-Sat), Break hour (12:00pm – 01:30pm)
Holidays: 22days/ Year
Yearly Increasement, NSSF, Annual Party, Annual Trip, KPI reward
Salary range: 300$-$500
Other benefits: $30-$50 + %15 of performance
លេខកូដការងារ
002
ប្រភេទនៃការងារ
Editorial, Communication & Writing
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: Currebtly, we are looking for an Executive Manager of General Manager Office.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Assist GM to formulate and implement the company strategy, maintain and improve the company's management system, formulate and implement the project operation and promotion plan according to the company's objectives;
 • Optimize internal efficiency, responsible for team members' career planning and performance evaluation. To optimize the company team according to the assessment and be responsible for staff employment;
 • Responsible for the operation of the company's APP products, provide more content based on the local users' preferences, and conduct user experience test on the products to provide suggestion;
 • Organize research projects, study product phase planning, market strategy, operation and promotion direction by stages;
 • Regularly report the problems encountered in the project operation to GM, and participate in major commercial and public relations activities authorized by GM on behalf of the company;
 • Cooperate with other teams to carry out extensive project cooperation;

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

English, Chinese, Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • The qualities needed: Integrity, responsibility, team sense of honor
 • Strong logical thinking ability, able to think in others' position
 • Familiar with Cambodian internet or have working experience in news media
 • More than 3 years experiences in company management, operation and promotion
 • Have strong executive ability and anti-pressure ability, and can adapt to the fast-paced working mode; we focus on experience and ability and salary is negotiable

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22