ក្រុមហ៊ុន
Olam Outspan (Cambodia) Co., Ltd.
អាស័យដ្ឋាន
15 A, Sangkat Teuk Thla, Khan Sean Sok, Phnom Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Tbong Khmum
ចំនួនប្រាក់ខែ
$250, incentive $25 for motorbike
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
USD250, incentive USD25/Month for motorbike, Thitheen month salary, Incentive and Increament
លេខកូដការងារ
FS-7829-1019
អាជីវកម្ម
Agriculture, Forest & Fishing
Apply to this position

Field Staff

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Olam Outspan (Cambodia) Co., Ltd: currently, we are looking for a candidate in the position Field Staff.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Ability to pitch farmers/farmer lead/mobile farmer lead about Olam Direct
 • Make sure that procurement is happens based on our SOP without any negotiation
 • Ensuring no variance between purchased quality and received quality
 • Are accountable for the weekly and monthly target (Farmer registration, procurement, and etc.)
 • Assisting AOM and acquisition manager in recruiting farmers
 • Make sure that pepper buying from farmers/MFLs should traceable to the farmer
 • Collect competitor information from the ground and report to Area manager
 • Have a good reputation among farmers/MFLs lead in the village
 • Be responsible and accountable for Olam Direct assets in the field
 • Visit farmers in villages everyday
 • Expected to interact with farmers, survey and install apps for farmers

ការធ្វើការរាយការណ៏

Will report to Area Manager

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Minimum high school, Bachelor degree in Agriculture is plus
 • Knowledge of Agriculture product and/or Supplier is plus
 • Knowledge of bidding, negotiation, communication and problem solving
 • Basic English Language
 • Strong morality and interpersonal relationship
 • Curiosity, result-oriented, and team player
 • Willing to learn and improve
 • Be able to work as a team and honest
 • Should be willing to live in Memot. Local candidate will be preferred
 • Should be willing to stay on for atleast 12 months

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 13 March 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22