ក្រុមហ៊ុន
Koh Thmey Technology Co, Ltd
អាស័យដ្ឋាន
Location: #No 20, 1st Floor, Street 289, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia.
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Working hours: 8:30 am – 6:00pm (Mon-Sat), Break hour (12:00pm – 01:30pm)
Holidays: 22days/ Year
Yearly Increasement, NSSF, Annual Party, Annual Trip, KPI reward
Salary range: 300$-$500
Other benefits: $30-$50 + %15 of performance
លេខកូដការងារ
FD-8424-0320
ប្រភេទនៃការងារ
Editorial, Communication & Writing
Apply to this position

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Koh Thmey Technology Co, Ltd: Currebtly, we are looking for a Finance Director.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Responsible for the implementation and supervision of the financial system and provide reasonable proposals
 • Responsible for the asset management of enterprises, maintain the safety and integrity of the company's assets, improve the efficiency of asset utilization
 • Responsible for reviewing the contract and provide financial comments
 • Cooperate and manage the audit  work and financial analysis
 • Guide colleagues to carry out related work
 • Assist in operation and financial analysis
 • Other related work arranged by the leadership

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

3 years

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Manager (Staff supervisor,...)

កំរិតនៃភាសា

Chinese, English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Bachelor degree or above in finance or related major
 • Have the professional work experiences of finance and internal cost control and other relevant responsibilities
 • Be careful and earnest in work, insist on principles, good at communication, coordination and problem solving, and be willing to accept challenges and new things
 • Familiar with computer office software

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22