ក្រុមហ៊ុន
Byte Technology.Co.Ltd
នយោជិក
10-50
អាស័យដ្ឋាន
Phnom Penh, Bkk
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
$3000 - $6000
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Immediate hiring available!
- Excellent work welfare package
- Outstanding career development
- Generous year-end bonus
- Accommodation & meals provided
- Various subsidies & allowances
ប្រភេទនៃការងារ
IT & Software Development
អាជីវកម្ម
Computer and IT Services
Apply to this position

Frontend Software Developer

ចំនួនក្រុមការងារ

23

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

0 - 10 years++

កំរិតនៃភាសា

Mandarin

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • PHP/GOLANG/ANDROID/IOS/JAVA/H5/UI 
  • Fluent in spoken Mandarin
  • Fresh grads are welcome to apply!
  • Telegram:@Misaki_YY520

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Friday 31 December 2021


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22