ក្រុមហ៊ុន
HOTEL OFURO
អាជីវកម្ម
Hospitality
អាស័យដ្ឋាន
#15, Street 246, Sangkat Chak Tomuk Daun Penh
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
More than $1,600
លេខកូដការងារ
I-8110-0120
ប្រភេទនៃការងារ
Human Resources
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

មុខតំណែងពេញម៉ោងនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុន

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

We are seeking a Cambodian citizen, who speaks Khmer, English and Japanese (N3 equivalent or above), who will be responsible for translation and interpretation on marketing activities and other related tasks in the HR department. She/he will be based in Tokyo, Japan. The company’s name in Japan is Superhotelclean inc. The address is Yaesu Norio Building 3rd Floor, Kyobashi 1-2-4, Chuo-ku, Tokyo, Japan.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Fresh Graduate / Entry level

កំរិតនៃភាសា

• Native in Khmer and fluent in English. N3 equivalent Japanese is required.

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

  • Bachelor’s Degree. Hospitality, hotel, or Japanese related field major is preferred
  • Able to work as a paid trainee and attend on-the-job-training as well as learn Japanese before starting in Japan

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

រហូតទាល់តែពួកយើងអាចស្វែងរកបេក្ខជនដែលល្អ។
តូនាទីនេះគឺថ្មី!​ នយោជកនៅតែធ្វើការស្វែងរកនូវបេក្ខជនណាដែលពិសេស។
ផ្ញើCVរបស់អ្នកឥឡូវនេះ!


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22