ក្រុមហ៊ុន
Mayura Hill Resort
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Mondulkiri
ចំនួនប្រាក់ខែ
$150 - $200
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
- Housing on resort property
- 3 meals per day
- 1 day off per week
ប្រភេទនៃការងារ
Installation, Maintenance & Repair
អាជីវកម្ម
Hospitality
Apply to this position

Gardener

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

Mayura Hill Resort is looking for qualified candidates for the position of "Gardner". He/She will be based in Mondulkiri.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Install and maintain seasonal plants
 • Mow, trim and fertilize green spaces
 • Mulch, edge and weed gardens
 • Prune and trim trees and bushes
 • Outside maintenance including patways, ponds, wall and steps
 • Tiding up and cleaning outside of the resort building
 • Maintain all gardening equipment and machinery, like mowers, trimmers and leaf blowers
 • Monitor and maintain the health of plants
 • Deal with pest problems that could damage plants
 • Keep gardens and green spaces clear of debris and litter

កំរិតនៃភាសា

Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • Experience as a Gardener
 • Familiarity with landscaping design
 • Extensive knowledge of regional plant life
 • Knowledge of local pests and how to eliminate them
 • Knowledge of synthetic and natural fertilizers
 • Knowledge of state health and safety regulations for landscaping
 • The ability to lift heavy objects
 • The ability to remain on your feet for long periods of time
 • A love of the outdoors and plant life

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Saturday 31 October 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22