ក្រុមហ៊ុន
GBCI Ventures PLC
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
អាស័យដ្ឋាន
GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac,Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia
ព័ត៌មានស្តីពីការងារ
ចំនួនបុគ្គលិកដែលត្រូវជួល
Employee
ពេលវេលាធ្វើការ
Full time
ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
Phnom Penh
ចំនួនប្រាក់ខែ
Negotiable
សារៈ​ប្រយោជន៏ដែលទទួលបានបន្ថែមពីលើប្រាក់ខែ
Competitive Monthly Pay
លេខកូដការងារ
JP001
ប្រភេទនៃការងារ
Accounting, Banking, Finance & Insurance
អាជីវកម្ម
Banking, Financial Services
Apply to this position

Graphic Design Executive

ការសង្ខេបពីមុខតំណែងការងារ

GBCI Ventures PLC​: currently, we are looking for a candidate in the position Graphic Design Executive.

កាតព្វកិច្ចនិងតួនាទី

 • Think creatively and develop new design concepts, graphics and layouts
 • Developing design, brochures, logos, signs, books, magazine covers, annual reports, advertisements, and other communication materials
 • Create or incorporate illustrations, pictures, and designs to reflect the desired theme and tone of the communications
 • Support marketing campaign, event through designing artworks and video editing
 • Select type size and style to enhance the readability of text and image
 • Review final productions for errors to ensure before printing
 • Assist supervisor to develop and manage design activities
 • Perform other duties assigned by line manager

ការធ្វើការរាយការណ៏

Reporting to Marketing Manager

រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ

- At lease 1-2 year of work experience in Graphic Design from the relevant industry.

កំរិតនៃការអប់រំ

Bachelor's Degree

កំរិតនៃតំណែងការងារ

Experienced (Non-manager)

កំរិតនៃភាសា

English and Khmer

តំរូវការផ្សេងៗទៀត

 • At lease 1-2 year of work experience in Graphic Design from the relevant industry
 • Graduated Bachelor Degree in Design, Advertising, Marketing or other equivalent
 • Be exceptional in creativity and innovation new ideas
 • Be reliable in team, always willing to support and learn new things
 • Enable in English communication is highly appreciated
 • Flexible in workplace and environment, honest and work-hard
 • Self-motivated/ patient and commits to company's mission, vision and core values

**How to Apply:

 • Interested candidates should submit an application to GBCI Ventures Plc. Office at Nº B02-033, Street Koh Pich, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 12301, Cambodia or send a Resume and Cover Letter (soft copy only and no any attached certificate) by email: nilda@gbci.vc / Website: gbci.vc

** Notice: Only short-listed candidates will be contacted for the interview.

រយៈពេលនៃការផុតកំនត់

Thursday 06 February 2020


Apply to this position

OR

Apply by email

Send email
Any enquiries? Call us : 023 22 44 22